10 Compositeur + Joueur
Taro Iwashiro
Kiyoko Ogino
Makoto Ozone
Dai Sakakibara
Ryuichi Sakamoto
Satoru Shionoya
Keiichiro Shibuya
Miho Hazama
Dai Fujikura
Takatsugu Muramatsu
Yuko Mifune